...

IRC

Πολιτική Απορρήτου

Σκοπός

Η προστασία των δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων έχει ως σκοπό να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας οποτεδήποτε χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τις ιστοσελίδες μας ή συναλλάσεσθε με την IRC Automotive ΑΕ. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων αποσκοπεί επίσης στη διευκρίνιση των όρων που διέπουν τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας αυτών των πληροφοριών.

Γενικές αρχές

Η IRC Automotive κατανοεί τις ανησυχίες σας σχετικά με την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας. Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αποκτάμε και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες και περιγράφουμε τα δικαιώματά σας. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν, έτσι ώστε η διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν πιο θεμιτή, διαφανής και ασφαλής.

Οι παρακάτω αρχές είναι βασικές για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας

 • Διαφάνεια και δικαιοσύνη: Όταν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, σας ενημερώνουμε για το ποιος συλλέγει και λαμβάνει αυτά τα δεδομένα και τους λόγους γι’ αυτό. Όταν απαιτείται από το νόμο, πάντα αναζητούμε την πρότερη συγκατάθεσή σας (π.χ. πριν συλλέξουμε οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία ή αποστείλουμε οποιοδήποτε υλικό άμεσου μάρκετινγκ). Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς που δεν συμβιβάζονται με τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ.
 • Νομιμότητα: Η IRC Automotive δεν συλλέγει ή επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς νόμιμο λόγο. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για κατάλληλους επιχειρηματικούς σκοπούς (π.χ. για την παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση σχέσεων με πελάτες, τη διαχείριση στόλων πελατών και την εκτέλεση ακριβούς τιμολόγησης ή για δραστηριότητες μάρκετινγκ, τη διαμόρφωση προφίλ για καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης ή προσχεδίων αναφορών και τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας).
 • Ελαχιστοποίηση: Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την επεξεργασία δεδομένων, όπως ορίζεται στο παρόν έγγραφο. Συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες μόνο όπου χρειάζεται. Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.
 • Προστασία απορρήτου: Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την προστασία του απορρήτου κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιούμε επίσης μελέτες αντικτύπου για να σιγουρέψουμε ότι οι διασφαλίσεις μας είναι κατάλληλες και ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο  διατηρείτε μια επαγγελματική σχέση με την IRC Automotive ή για την περίοδο από την τελευταία επαφή μας που ισχύει δυνάμει της τοπικής νομοθεσίας ή ως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της IRC Automotive σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση αντιδικίας, μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέχρι τη λήξη της εν λόγω νομικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου για ενδεχόμενη έφεση. Στη συνέχεια, είτε θα τα διαγράψουμε είτε θα τα αρχειοθετήσουμε σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα διατηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει την ταυτοποίησή σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο είναι αναγκαίο στην IRC Automotive για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων σας;

Προστατεύουμε τα δεδομένα σας μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του σχετικού προσωπικού) έναντι τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, τυχαίας απώλειας ή αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης και έναντι όλων των άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας.

Μόνο αυτές οι ομάδες και οι εργαζόμενοι που πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα σας μέσα στην εταιρεία μας έχουν πρόσβαση σε αυτά. Διασφαλίζουμε την παροχή δικαιωμάτων διαχείρισης και τις αρμόζουσες πολιτικές στο εσωτερικό της εταιρείας μας και λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι, οι σύμβουλοι και οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούν τα αρχεία σας εμπιστευτικά.

Πώς μπορείτε να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται στην επόμενη ενότητα ανά πάσα στιγμή, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο επικοινωνίας για την Προστασία Δεδομένων της IRC Automotive, κα Σοφία Κεχαγιά στο email: sk@ircautomotive.gr, η οποία θα χειριστεί το αίτημά σας.

Το αίτημα θα πρέπει να σταλεί με Υπεύθυνη Δήλωση που φέρει το επικυρωμένο γνήσιο της υπογραφής για λόγους ταυτοποίησης.

Υπαναχώρηση. Σε περιπτώσεις που έχετε δώσει την πρότερη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να υπαναχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Πρόσβαση. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρούμε. Εάν υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, θα σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων υπό επεξεργασία, τις κατηγορίες παραληπτών, την περίοδο διατήρησης δεδομένων, τα δικαιώματά  σας στην μετατροπή, , διαγραφή ή στον περιορισμό των δεδομένων σας στα οποία υπάρχει πρόσβαση (εφόσον μπορεί να εφαρμοστεί) κ.τ.λ.

Φορητότητα. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς στα αρχεία μας σε μορφή συμβατή και δομημένη ώστε να μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για φορητότητα των δεδομένων.

Περιορισμός. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αίτημα περιορισμού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • για μια περίοδο που επιτρέπει στην IRC Automotive να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειάς τους,
 • αν η επεξεργασία είναι παράνομη και θέλετε να περιορίσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αντί να τα διαγράψετε,
 • εάν επιθυμείτε η IRC Automotive να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα σας, επειδή τα χρειάζεστε για την υπεράσπισή σας στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων,
 • εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία, αλλά η IRC Automotive πρέπει να ελέγξει εάν έχει νόμιμους λόγους για μια τέτοια επεξεργασία που δύναται να υπερισχύσει των δικών σας δικαιωμάτων.

 Διόρθωση/Διαγραφή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε, να τροποποιήσουμε, να διαγράψουμε οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι ελλιπής, παρωχημένη ή ανακριβής.

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • εάν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας,
 • εάν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτή τη συγκατάθεση,
 • αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία δεδομένων,
 • αν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να υπάρξει συμμόρφωση με με μια νομική υποχρέωση που ισχύει για την IRC Automotive. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε άλλες εταιρίες του ομίλου της IRC Automotive που ενδέχεται να εμπλέκονται στην επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στην εν λόγω διαγραφή.

Ένσταση. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή όταν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ή για τη δημιουργία προφίλ για την αποστολή στοχοθετημένης διαφήμισης ή στην από κοινού με τρίτα μέρη χρήση των δεδομένων σας ή εντός του ομίλου IRC Automotive.

Καταγγελία. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε επίσης να παρέχετε τις οδηγίες σας σχετικά με την αποθήκευση, τη διαγραφή ή την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας μετά τον θάνατό σας. Οι οδηγίες αυτές δύναται να είναι γενικές ή συγκεκριμένες.

Υποχρεούμαι να παρέχω προσωπικά δεδομένα;

Ως γενική αρχή, η παροχή συγκατάθεσης και η παροχή προσωπικών δεδομένων για επεξεργασία που βασίζονται σε συγκατάθεση του υποκειμένου, είναι εντελώς εθελοντική: γενικότερα, δεν υπάρχει καμία επιζήμια επίδραση στο άτομο που επιλέγει να μην συγκατατεθεί ή να μην παρέχει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η IRC Automotive δε μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων, για παράδειγμα επειδή αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την επεξεργασία έρευνας ή την εκτέλεση παραγγελίας ή για την αποστολή προσφοράς ή για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου ή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δε θα είναι δυστυχώς δυνατό για την IRC Automotive να ικανοποιήσει το αίτημά σας δίχως αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα «Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;» για λεπτομέρειες σχετικά με του σκοπούς της επεξεργασίας και το νομικό υπόβαθρό της.

Ειδικοί όροι σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Ποιες δραστηριότητες και ποιους ανθρώπους αφορά η συλλογή δεδομένων;

Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλες τις πηγές δεδομένων που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την IRC Automotive παγκοσμίως στο πλαίσιο διαφόρων δραστηριοτήτων όπως η μίσθωση εταιρικών αυτοκινήτων, η μίσθωση αυτοκινήτων σε ιδιώτες, τα σημεία πώλησης, οι πηγές τρίτων μερών, η χρήση των ιστότοπων ή των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα, καθώς και όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες επεξεργασίας (offline processing). Επίσης όλες οι δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων αυτών και την εν γένει λειτουργία της εταιρίας μας, όπως οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, η πρόσληψη και απασχόληση υπαλλήλων και συνεργατών, κλπ   

Μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αν εμπίπτετε στις ακόλουθες κατηγορίες: οδηγοί μισθωμένων αυτοκινήτων, πρόσωπο επικοινωνίας εταιρικών πελατών,, συνεταίροι, έμποροι, γεωγραφικοί εταίροι, δυνητικοί πελάτες, διαχειριστές στόλων, μέτοχοι, διαχειριστές, προμηθευτές, υπάλληλοι, συνεργάτες της IRC,  κ.λ.π.

Ποιος ελέγχει τα δεδομένα;

Στην Ελλάδα η IRC Automotive διεξάγει τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω. Αυτή η ενότητα ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την IRC Automotive που ενεργεί ως δεδομένων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η IRC Automotive χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για να σας προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, η IRC Automotive δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1.       Όταν είναι απαραίτητογια σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης
 • σε γενικό επίπεδο, για να διαχειριστεί την εμπορική σχέση  με εσάς και την εταιρεία σας, για να απαντήσει σε αιτήματα, για να ανοίξει λογαριασμούς πελατών, για να εκτελέσει τις παραγγελίες σας για υπηρεσίες και σχετικές δραστηριότητες, για να διαχειριστεί συμβάντα, για  πραγματοποιήσει επικοινωνίες σχετικά με τη σύμβασή σας, για να απαντήσει στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας για επαληθεύσεις, για να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών, για διαχείριση λογαριασμών, για υποστήριξη και σχετική εκπαίδευση του προσωπικού που συμμετέχει στις εν λόγω δραστηριότητες και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικές με τον λογαριασμό σας,
 • για white-label partners: για υπηρεσίες διαχείρισης στόλου με αναφορές και widgets, για κύριους λογαριασμούς, για υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου και παρακολούθηση των στόλων των κύριων διεθνών λογαριασμών.
 1.       Όταν είναι αναγκαίο διότι υπάρχει έννομο συμφέρον για την επεξεργασία από την πλευρά της IRC Automotive
 • να παρέχει έρευνες ικανοποίησης πελατών σε συνεργαζόμενους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που αφορούν στην υπηρεσία εκποίησης των χρησιμοποιημένων οχημάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκποίηση των μεταχειρισμένων (από τη μίσθωση) οχημάτων.
 • να παρέχει αναφορές σε πελάτες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πελατών.
 • να παρέχει στους οδηγούς εφαρμογές παρακολούθησης αυτοκινήτων (π.χ. Ecodrive) ή να παρέχει στους διαχειριστές εργαλεία διαχείρισης στόλου
 • να παρέχει οικονομική αναφορά στα στελέχη της IRC (Πωλήσεις, Προμήθειες, Χρηματοδότηση και Κίνδυνος, Κοστολόγηση, Ασφάλιση), συμπεριλαμβανομένων των στόχων κερδοφορίας και της ενοποιημένης τιμολόγησης, της λειτουργικής επίδοσης το ομίλου IRC,  των προμηθειών και των αντιδικιών.
 • να πραγματοποιεί διαλογή πελατών, έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, , και να αποδίδει πιστοληπτική διαβάθμιση σε πελάτες
 • τη διαδικασία Αναγνώρισης του Πελάτη (KYC), τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
 • να διαχειρίζεται περιπτώσεις αυτοκινητικών ατυχημάτων, όπου οι δηλώσεις ατυχήματος των οδηγών ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στις αρχές ή σε ασφαλιστικές εταιρίες
 1.       Με την ενημέρωση και συγκατάθεσή σας
 • Σκοποί  μάρκετινγκ: δύναται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με τη συγκατάθεσή σας κατά περίπτωση, σχετικά με νέες προσφορές ή υπηρεσίες και ειδικές προσφορές που νομίζουμε ότι θα θεωρήσετε πολύτιμες ή για να σας αποστείλουμε ενημερώσεις μάρκετινγκ ή ενημερωτικά δελτία. Δύναται να αναλύσουμε το προφίλ σας ως πελάτη και τις προτιμήσεις σας και να εκτελέσουμε καμπάνιες διαφορετικών καναλιών μάρκετινγκ μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων, να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να σας στείλουμε ενημερωτικά φυλλάδια, 
 • Ικανοποίηση πελατών: με βάση στοχευμένα εργαλεία μάρκετινγκ και ανάλυση, δύναται να σας στείλουμε ποιοτικές έρευνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • Δύναται επίσης να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε εκδηλώσεις μάρκετινγκ, παιχνίδια ή κουίζ, μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή/και των ιστοσελίδων.
 • Ιστοσελίδες, cookies και ενημερωτικά δελτία: Μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα μέσω cookies για να μας προσφέρετε μια ενισχυμένη εμπειρία και να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας, ιδίως για να αποθηκευτούν οι προτιμήσεις και οι παράμετροι σας για να εξοικονομήσετε χρόνο (όπως προτιμήσεις γλωσσών), να επιτρέψουμε τη σύνδεση, να καταπολεμηθεί η απάτη και να αναλύσουμε την επίδοση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας.
  Αυτά τα δεδομένα μάς βοηθούν να βελτιώσουμε τους ιστοτόπους και τις εφαρμογές μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα προτιμούσατε.
  Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για web analytics με σκοπό τη μέτρηση της δραστηριότητας των ιστότοπων και για τον προσδιορισμό των περιοχών των με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
  Ενώ μπορούμε να εγκαταστήσουμε λειτουργικά cookies για να διευκολύνουμε την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους ή τις εφαρμογές μας, μπορείτε να εκφράσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με cookies που χρησιμοποιούνται για διαφήμιση στόχευσης συμπεριφοράς μέσω των επιλογών ρυθμίσεων απορρήτου του προγράμματος περιήγησής σας, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν λειτουργίες που εμποδίζουν την αποθήκευση πληροφοριών στο τερματικό ή την επεξεργασία πληροφοριών που έχουν ήδη αποθηκευτεί σε αυτό το τερματικό, εκτός αν ενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό για να επιτρέψετε την εν λόγω αποθήκευση ή επεξεργασία.
  Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την Πολιτική cookies που είναι διαθέσιμη στo www.ircautomotive.gr.
 • Δημιουργία προφίλ: για να βελτιώσουμε την κατανόηση των ενδιαφερόντων σας: μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας, για να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας μαζί μας και να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ που ταιριάζουν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Πιστεύουμε ότι είναι επίσης προς το συμφέρον μας να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας, όταν απαιτείται βάσει κανονιστικών υποχρεώσεων.
 1.       Όταν είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της IRC Automotive

χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να διατηρήσουμε επαγγελματικά αρχεία για νομικούς, διοικητικούς και ελεγκτικούς σκοπούς που επιβάλλονται από την ελληνική, την γαλλική νομοθεσία ως μέλος του Ομίλου του πιστωτικού ιδρύματος της Societe Generale. Χρησιμοποιούμε επίσης δεδομένα για να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις καθώς και με τις απαιτήσεις επεξεργασίας. 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων

 • Ταυτοποίηση και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα, το επώνυμο, η πόλη, ο αριθμός τηλεφώνου/κινητού ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • Επαγγελματικές πληροφορίες, όπως ο τίτλος εργασίας ή η επαγγελματική σας διεύθυνση,
 • Χρηματοοικονομικές/πιστωτικές πληροφορίες, όπως η ημερομηνία αποδοχής του αιτήματος πίστωσης ή οι πληροφορίες της σύμβασης,
 • Προσωπικά στοιχεία: όπως το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η εθνικότητα, η γλώσσα ή οι προσωπικές σας προτιμήσεις (συνήθειες, αγαπημένο αυτοκίνητο κ.λπ.).
 • Δεδομένα οδηγού, όπως ο αριθμός/αντίγραφο της άδειας οδήγησης ή ο κωδικός εργαζομένου/οδηγού.
 • Στοιχεία των ατυχημάτων, όπως αναφέρονται από τους εμπλεκόμενους οδηγούς ή τις αρμόδιες αρχές

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας είτε απευθείας από εσάς (π.χ. εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε έναν από τους ιστοτόπους μας ή κάνετε μια αγορά) είτε παθητικά (π.χ. όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία παρακολούθησης όπως cookies του προγράμματος περιήγησης) είτε έμμεσα (από τους συνεργάτες μας) ή από τον εργοδότη σας/διαχειριστή του στόλου είτε από σας εφόσον είστε ο οδηγός ενός μισθωμένου οχήματος.

COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Προκειμένου να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητά, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα από αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, ετικέτες εικονοστοιχείων, εργαλεία ανάλυσης προγράμματος περιήγησης, αρχεία καταγραφής διακομιστών και web beacons (π.χ. Google Analytics).


Εάν χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς μας τόπους, δύναται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, και τη συμπεριφορά περιήγησής σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Όταν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί υπηρεσίες μίσθωσης αυτοκινήτων μαζί μας, μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το όχημα (όπως η πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος ή ο τελευταίος έλεγχος του οχήματος), ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μίσθωσης αυτοκινήτων σύμφωνα με τη σύμβαση και να τιμολογούμε εσάς ή την εταιρεία σας.

Σε ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Κατανοούμε ότι δεν θέλετε να παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας σε τρίτους για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, περιστασιακά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συνεργάτες ή εκτελούντες την επεξεργασία για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες και μια βελτιωμένη εμπειρία, για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Εμείς ως εκ τούτου περιορίζουμε την κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας κατά περίπτωση ως εξής:

 • στα εσωτερικά επιχειρησιακά τμήματα όπως πωλήσεις, τμήμα εξυπηρέτησης πελατών/ποιότητας, μάρκετινγκ, υπηρεσίες πληροφορικής, υποστήριξη και συντήρηση.
 • στους δικούς μας παρόχους υπηρεσιών, όπως ασφαλιστικές εταιρίες, πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων, τηλεφωνικά κέντρα, διαχειριστές δεδομένων, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και εντέλλονται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.
 • σε μη συνδεδεμένους συνεργάτες μάρκετινγκ, αλλά μόνο εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας.  
 • όπου χρειάζεται σχετικά με την πώληση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, σε σχέση με διαδικασία πτώχευσης, για την άσκηση των δικαιωμάτων μας, την προστασία της ιδιοκτησίας μας ή την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας άλλων ή, κατά περίπτωση, για την υποστήριξη εξωτερικών λειτουργιών ελέγχου, συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης. 
 • όταν απαιτείται από το νόμο, όπως σε ανταπόκριση σε κλήτευση, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου και των δικαστηρίων στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Να θυμάστε ότι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα για εσάς που δεν είναι προσωπικά ταυτοποιήσιμη, για παράδειγμα προσωπική πληροφορία για εσάς σε μια συνολική φόρμα που έτσι την καθιστά μη ταυτοποιήσιμη πλέον. 

Πώς διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Ορισμένες από τις χώρες που λαμβάνουν ή έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας ενδέχεται να μην παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων όπως η χώρα στην οποία παρείχατε τα δεδομένα.

Τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν, να αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα ή επικράτεια όπου μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τους σκοπούς της διαχείρισης της σχέσης με τον πελάτη σε παγκόσμιο επίπεδο, της παροχής ενοποιημένων υπηρεσιών μίσθωσης αυτοκινήτων σε έναν παγκοσμιοποιημένο στόλο αυτοκινήτων.

Μπορούμε επίσης να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στους παρόχους υπηρεσιών που προσφέρουν υπηρεσίες αποθήκευσης των στοιχείων του τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης ή παροχής οποιουδήποτε εργαλείου που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία προσωπικής πληροφορίας πελατών ή δυνητικών πελατών. Όταν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, προστατεύουμε και παρέχουμε επαρκή προστασία για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε παραλήπτες σε αυτές τις χώρες, συνάπτοντας συμβάσεις διαβίβασης δεδομένων βάσει των δεδομένων ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους εν λόγω αποδέκτες δεδομένων.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται για τους σκοπούς και υπό τους όρους που περιγράφονται παραπάνω για διάρκεια που περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή την εποπτική αρχή για να υποβάλετε ένα παράπονο;

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή τις πρακτικές μας για τη συλλογή των δεδομένων σας, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπάλληλο επικοινωνίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κα Σοφία Κεχαγιά στη διεύθυνση: sk@ircautomotive.com 

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε παράπονο στην Εποπτική Αρχή της χώρας στην οποία βρίσκεστε εάν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση σχετικά με τις συνθήκες των προσωπικών δεδομένων σας από την IRC Automotive.

Τι συμβαίνει όταν αλλάζουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων;

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων δύναται να αλλάζει από καιρού εις καιρόν ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές θα παραμείνουν σε πλήρη συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας για την προστασία δεδομένων. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές όπως απαιτείται από το νόμο.

2103008880
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.